Shutdown komutu ile bilgisayarı uzaktan kapatma

Shutdown komutu uzaktaki bilgisayarı ya da kendi bilgisayarımızı istediğimiz parametreler ile ve kapatma nedenini de vererek kapatabilmemizi sağlıyor. Aşağıda komutun kullanım şekillerini görebilirsiniz.

C:\>shutdown

Kullanım: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
    [/m
\\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c “comment”]]
    Bağ. değ. yok    Yardımı görüntüler. /? yazmakla aynıdır.
    /?         Yardımı görüntüler. Bağımsız değişken yazmamakla aynıdır.
    /i         Grafik kullanıcı arabirimini (GUI) görüntüler.
               Bu ilk seçenek olmalıdır.
    /l         Oturumu kapatır. /m veya /d seçeneğiyle kullanılamaz.
    /s         Bilgisayarı kapatır.
    /r         Bilgisayarı kapatır ve yeniden başlatır.
    /g         Bilgisayarı kapat ve yeniden başlat. Sistem yeniden
               başlatıldıktan sonra, kaydedilmiş tüm uygulamaları yeniden başlat
.
    /a         Sistemin kapatılmasını durdurur.
               Bu yalnızca zaman aşımı süresince kullanılabilir.
    /p         Yerel bilgisayarı zaman aşımı süresi olmadan veya
               uyarıda bulunmadan kapatır.
               /d ve /f seçenekleriyle birlikte kullanılabilir.
    /h         Yerel bilgisayarı hazırda bekletir.
               /f seçeneğiyle birlikte kullanılabilir.
    /e         Bilgisayarın beklenmeyen şekilde kapatılma nedenini belgele.
    /m
\\bilgisayar Hedef bilgisayarı belirt.
    /t xxx     Kapatmadan önceki zaman aşımı süresini xxx saniyeye ayarla.
               Geçerli aralık 0-315360000 (10 yıl) arasında, varsayılan 30’dur.
               Zaman aşımı süresi 0’dan büyükse /f parametresi
               kapsanır.
    /c “açıklama” Yeniden başlatma veya kapatma nedeni hakkında açıklama.
               En çok 512 karaktere izin verilir.
    /f         Çalışan uygulamaları, kullanıcıları önceden uyarmadan kapanmaya z
orla.
               /f parametresi değer 0’dan büyük olduğunda kapsanır
               /t parametresi için belirtilmiştir.
    /d [p|u:]xx:yy  Yeniden başlatma veya kapatma nedenini sağla.
               p, yeniden başlatma veya kapatma planlandığını belirtir.
               u, nedenin kullanıcı tanımlı olduğunu belirtir.
               p veya u belirtilmezse, yeniden başlatma veya kapatma
               plandan çıkarılır.
               xx ana nedenin numarasıdır (256’dan küçük, pozitif bir tamsayı).
               yy ikincil nedenin numarasıdır (65536’dan küçük, pozitif bir tams
ayı).

Bu bilgisayardaki nedenler:
(E = Beklenen U = Beklenmeyen P = planlı, C = müşteri tanımlı)
Tür     Önemli  Önemsiz Başlık

 U      0       0       Diğer (Planlanmamış)
E       0       0       Diğer (Planlanmamış)
E P     0       0       Diğer (Planlanmış)
 U      0       5       Diğer Hata: Sistem Yanıt Vermiyor
E       1       1       Donanım: Bakım (Planlanmamış)
E P     1       1       Donanım: Bakım (Planlanmış)
E       1       2       Donanım: Yükleme (Planlanmamış)
E P     1       2       Donanım: Yükleme (Planlanmış)
E       2       2       İşletim Sistemi: Kurtarma (Planlanan)
E P     2       2       İşletim Sistemi: Kurtarma (Planlanan)
  P     2       3       İşletim Sistemi: Yükseltme (Planlanmış)
E       2       4       İşletim Sistemi: Yeniden Yapılandırma (Planlanmamış)
E P     2       4       İşletim Sistemi: Yeniden Yapılandırma (Planlanmış)
  P     2       16      İşletim Sistemi: Hizmet paketi (Planlı)
        2       17      İşletim Sistemi: Yama (Plansız)
  P     2       17      İşletim Sistemi: Yama (Planlı)
        2       18      İşletim Sistemi: Güvenlik onarımı (Plansız)
  P     2       18      İşletim Sistemi: Güvenlik onarımı (Planlı)
E       4       1       Uygulama: Bakım (Planlanmamış)
E P     4       1       Uygulama: Bakım (Planlanmış)
E P     4       2       Uygulama: Yükleme (Planlı)
E       4       5       Uygulama: Yanıt Vermiyor
E       4       6       Uygulama: Kararsız
 U      5       15      Sistem Hatası: Durdurma hatası
 U      5       19      Güvenlik sorunu
E       5       19      Güvenlik sorunu
E P     5       19      Güvenlik sorunu
E       5       20      Ağ bağlantısı kaybı (Planlansız)
 U      6       11      Güç Kesintisi: Kablo Takılı Değil
 U      6       12      Güç Kesintisi: Ortam
  P     7       0       Eski API kapatmasıC:\>
Örneğin; shutdown /i komutunu kullanırsanız karşınıza Uzaktan Kapat ekranı gelecektir. Burada kapatmak istediğiniz bilgisayarın adını yazarak o bilgisayarı yeniden başlatabilir ya da kapatabilirsiniz.

Ms-Dos komutları

ASSOC          Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da    değiştirir.
ATTRIB         Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK          Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
BCDEDIT        Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki
               özellikleri ayarlar.
CACLS          Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da
               değiştirir.
CALL           Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD             Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP           Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR          Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK         Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS        Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS            Ekrandakileri siler.
CMD            Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR          Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP           İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT        NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT        FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü
               dönüştüremezsiniz.
COPY           Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE           Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL            Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR            Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP       İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY       Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DISKPART       Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
DOSKEY         Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.
DRIVERQUERY    Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.
ECHO           İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.
ENDLOCAL       Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE          Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT           CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC             İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki
               farkı görüntüler.
FIND           Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR        Dosyalarda dize arar.
FOR            Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT         Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FSUTIL         Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
FTYPE          Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini
               görüntüler ya da değiştirir.
GOTO           Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını
               etiketli bir satıra yöneltir.
GPRESULT       Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.
GRAFTABL       Grafik modunda, Windows’un dile özgü karakterleri
               görüntülemesini sağlar.
HELP           Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
ICACLS         Dosyalar ve dizinler için ACL’leri görüntüler, değiştirir,
               yedekler veya geri yükler.
IF             Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL          Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD             Bir dizin oluşturur.
MKDIR          Bir dizin oluşturur.
MKLINK         Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur
MODE           Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE           Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE           Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
OPENFILES      Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı
               dosyaları görüntüler.
PATH           Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da
               ayarlar.
PAUSE          Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD           Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini
               geri yükler.
PRINT          Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT         Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD          Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD             Dizin kaldırır.
RECOVER        Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM            Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS’deki açıklamaları
               (notlar) okur.
REN            Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME         Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE        Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR          Dizin kaldırır.
ROBOCOPY       Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan
gelişmiş yardımcı program
SET            Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL       Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine
               başlar.
SC             Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.
SCHTASKS       Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların
               zamanlamasını yapar.
SHIFT          Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu
               değiştirir.
SHUTDOWN       Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.
SORT           Girişi sıralar.
START          Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir
               pencere açar.
SUBST          Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
SYSTEMINFO     Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.
TASKLIST       Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.
TASKKILL       Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.
TIME           Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE          CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE           Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak
               görüntüler.
TYPE           Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER            Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY         Windows’a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp
               doğrulamamasını bildirir.
VOL            Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY          Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
WMIC           Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.